Pomoc

Informacje Ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.centralnyodkurzacz.eu/, prowadzony jest przez firmę PHU Agata Banasiak z siedzibą w Czeladzi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej pod numerem 0000389750. Firma IRM sp.j. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z numerem identyfikacji podatkowej 547-21-35-885.

2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.centralnyodkurzacz.eu/

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego http://sklep.centralnyodkurzacz.eu/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Właściciel sklepu http://sklep.centralnyodkurzacz.eu/ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Zamówienia i Dostawa

6. Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

7. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty przowadzące działalność gospodarczą.

8. Nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z naszą firmą.

9. Zamówiony towar przesyłany jest do Państwa firmą kurierską w terminie oznaczonym przy każdym towarze, od daty wpłynięcia na nasze konto zapłaty za zamówiony towar (w przypadku płatności przy odbiorze od daty złożenia zamówienia).

10. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza "Zamówienie" znajdującego się na stronach sklep.centralnyodkurzacz.eu

11. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie".

12. Towar wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę podczas rejestracji w formularzu danych osobowych.

13. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z błędów i zaniedbań przewoźnika - firmy kurierskiej. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem wskazanym jako miejsce dostawy osoby składającej zamówienie, bądź osoby do tego upoważnionej działającej w jej imieniu. Na żądanie dostawcy przesyłki, osoba odbierająca winna okazać ważny dokument tożsamości.

14. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu sklep.centralnyodkurzacz.eu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Właściciel sklepu sklep.centralnyodkurzacz.eu zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

15. Właściciel sklepu sklep.centralnyodkurzacz.eu w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

16. Właściciel sklepu sklep.centralnyodkurzacz.eu pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, według indywidualnej wyceny zależnej od wielkości przesyłki oraz miejsca dostawy.

17. Każda transakcja dokumentowana jest paragonem oraz Fakturą VAT na życzenie klienta.

18. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto właściciela sklepu sklep.centralnyodkurzacz.eu

Reklamacje

19. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę widocznych przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna),Nabywca/Nabywcy. zobowiązany jest do wypełnienia w obecności kuriera protokołu szkody i uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru. Brak adnotacji w liście przewozowym co do stanu przesyłki oznacza, że dostarczony i wydany przez kuriera towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nie uszkodzony w chwili jego wydania

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Właścicielem sklepu sklep.centralnyodkurzacz.eu  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. W przypadku reklamacji lub zwrotu zamówionego towaru koszty jego odesłania ponosi Klient.

Informacje pozostałe

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

22. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Klient sklepu ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w sklepie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. Klient w tym celu skontaktuje się z właścicielem sklepu ww.irm.pl lub poprawi / uzupełni je na stronach sklepu.

123. Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu oraz jego partnerów, także do celów marketingowych. Udostępniając w ustawowo dozwolonym zakresie lub za pozwoleniem użytkownika dane osobowe osobom trzecim np. partnerom jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

124. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

25. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

26. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

27. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez firmę PHU Agata Banasiak zasadności gwarancji.

28. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest dokument zakupu (paragon fiskalny bądź faktura). Zagubienie dokumentu sprzedaży uniemożliwia dochodzenie roszczeń Klienta w ramach gwarancji.

29. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, oraz wszystkie elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.